NAJ HOUSE

NAJlepsze
Nieruchomości & Wnętrza

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Naj House z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lubomierska 2/22, 54-062, e-mail: biuro@najhouse.com

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ich wykorzystywania w działaniach marketingowych wobec Pani/Pana, podmiotu, którego jest Pani/Pan właścicielem, wspólnikiem lub osobą reprezentującą, w tym przekazywania ich odbiorcom współpracującym z Naj House Anna Najdek, przygotowania oferty, nawiązania kontaktu telefonicznego, listownego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zaprezentowania tej oferty, a także przeprowadzenia badania satysfakcji klienta. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO – prawnie uzasadnione interesy administratora, którymi są prowadzenie i rozwój działalności Naj House Anna Najdek, wzbogacenie oferty dla klientów, prezentacja usług oraz badanie i poprawa jakości.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia realizacji umowy, przedstawienia oferty, prowadzenia i przechowywania dokumentacji oraz w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności.

4. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności firmy jak również realizacji Pani/Pana umowy lub zlecenia dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: innym, współpracującym z firmą podmiotom i podwykonawcom, dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym realizację przez firmę zleceń oraz zarządzanie firmą, osobom upoważnionym przez Panią/Pana w ramach realizacji powierzonego zlecenia, operatorowi pocztowemu, firmie prowadzącej usługi księgowe oraz kadrowe.

5. Pani/Pana dane osobowe zebrane przez nas przechowywane będą przez czas określony w obowiązujących nas przepisach. Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń, przechowywane będą przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez czas działalności firmy.

6. Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże niepodanie danych koniecznych do realizacji umowy lub usługi może uniemożliwić jej wykonanie. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania podanych danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku.

7. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.

8. Jednym ze sposobów przetwarzania danych może być profilowanie, tj. określanie profili preferencji osoby, której dane dotyczą na podstawie tych danych i tym samym dostosowywanie usług Naj House i treści jakie otrzymuje ta osoba.

a. Proces podejmowania decyzji oparty na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych (w tym profilowanie) może być zastosowany wobec osoby, której dane dotyczą tylko:

• w celu zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Spółką jako administratorem a tą osobą lub
• gdy osoba ta wyraziła zgodę na takie przetwarzanie.

b. Osoba, której dane dotyczą może wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Po wniesieniu sprzeciwu Naj House nie będzie już w ten sposób przetwarzać danych.

9. Pani/Pana dane otrzymaliśmy w związku z zawarciem umowy/realizacją zamówienia lub w związku z realizacją zlecenia dla naszego kontrahenta lub pozyskaliśmy je z ogólnie dostępnych źródeł. 

NAJ House Anna Najdek
tel kom.: +48 782 086 520
e-mail: biuro@najhouse.com
NIP: 6951516976 

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością naszej firmy. Są chronione prawem autorskim, które przysługuje Naj House Anna Najdek. Wszelkie próby kopiowania i rozpowszechniania ich dla celów handlowych, czy komercyjnych na innych stronach internetowych bądź do innych celów bez zgody właściciela, są zabronione i grożą sankcjami odszkodowawczymi przewidzianymi w odpowiednich przepisach prawa.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji.